تبلیغات
شیخ معصومه - من و تو فرعونیم!
تاریخ : شنبه 5 تیر 1389 | 10:13 ق.ظ | نویسنده : شیخ معصومه

هنوز بهار بود، اما گرمی هوا امان همه را بریده بود.

وقت نماز ظهر شد. سایه ای پیدا نمی شد. زیراندازها را کنار هم انداختیم و شروع به نماز کردیم.

هر لحظه آروز می کردم که نماز تمام شود، تا سایه ای بیابم برای در امان بودن از نور مستقیم آفتاب!

***

هنگام نماز ظهر بود. آفتاب که سهل بود، برای این که امامشان قامت به نماز بندد، آماج تیرها را به جان خریدند!

***

هوا گرم بود و نور آفتاب مستقیم!

هر بار که از او می خواستند به محمد دشنام دهد و بگوید که از آیین او برگشته است، سمیه مصمم تر از پیش وحدانیت خدا و رسالت محمد(ص) را فریاد می کرد.

***

از درون تنور مسی، آتش زبانه می کشید و وحشت شعله های آتش، در عمق جان حاضرین در قصر، ترس عجیبی ایجاد می کرد. صیانه مادر بود و جانش، به بلندای زبانه های آتش، برای فرزندانش پر می کشید.

اولین فرزند درون آتش گداخته ی تنور انداخته شد. بخشی از قلب صیانه هم به همراه شعله های آتش، گداخته شد و خاکستر... صدای ناله ی فرزند دوم هم با فاصله ی کمی از میان تنور بلند شد.

صدای نعره ی فرعون دوباره به گوش رسید: آیا هنوز هم  به خدای واحد و یکتا ایمان داری و از پرستش من، سر باز می زنی؟

بغض صیانه و گریه های بی امان او، مانع از اعلام  مکرر ایمانش به الله نبود.

نوبت به فرزند شیرخوارش رسید. این مصیبت دیگر قابل تحمل نبود... آتش تنور دیگر در حال سرد شدن بود، ولی خشم فرعون هر لحظه برافروخته تر می شد.

با انداختن صیانه در آتش، گویی پایه های حکومت فرعون در آتش می سوخت. اگر مردم بفهمند که یک زن آرایشگر، آن هم آرایشگر دختر فرعون، این گونه در مقابل خدای مردم مصر ایستاده است، چه خواهد شد؟(1)

***

اگر روزی به ما بگویند آیا حاضری نبی ای از انبیاء الهی و ولی ای از اولیای الهی را بکشی؟ جواب ما منفی است و حتی از این سوال وحشت هم می کنیم.

ما هنوز در فضای این گناهان قرار نگرفته ایم. هنوز مجبور نشده ایم که به خاطر محبوب هایمان دست به هر کاری بزنیم، در حالی که همه فرعونیم، فقط مصرهای ما کوچک و بزرگ می شود.

***

اَحَسِبَ النّاسُ اَن یُترَکوا اَن یَقولوا ءامنّا وَ هُم لا یُفتَنونَ

آیا مردم پنداشتند به صرف این که بگویند« ایمان آوردیم» رهاشان می کنند و امتحانشان نکنند؟!(2)

***

من و تو به چه امتحان می شویم؟

 

 

 پی نوشت ها:

 (1) خداوند به پاس این ثبات قدم در راه اعتقادات توحیدی، توقیق زندگی مجدد و حضور در جمع 313 نفر یاران حضرت مهدی(عج) را به صیانه ماشطه عنایت نمود.

(2) سوره ی عنکبوت/ آیه ی 2
طبقه بندی: حرف های دلتنگی، مذهبی،
برچسب ها: آزمایش، امتحان، فرعون، صیانه مشاطه، نماز عاشورا، سمیه اولین زن شهید تاریخ،

  • لوک پستیو
  • چاله
  • کارت شارژ همراه اول